Szczegóły wydarzenia
Budowa Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku zakończona

Kolejny projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 został zrealizowany.Konferencja zamykająca inwestycję pt.„Adaptacja byłej Bożnicy przy ul. Kwiatka 7 w Płocku na Muzeum Żydów Mazowieckich" odbyła się w dniu 15 lutego 2013 r. Projekt o wartości ponad 9 mln zł zrealizowało Stowarzyszenie Synagoga Płocka. Unijne wsparcie wyniosło przeszło 7,7 mln zł.

Budynek przy ul. Kwiatka 7 jest jedną z dwóch bożnic Płocka. Synagoga Wielka została zburzona w roku 1950. Mniej okazała i uboższa w formie tzw. Mała Synagoga, pochodząca z początków XIX w. zachowała się do dziś, choć na przestrzeni dziejów poddawana była licznym zmianom funkcji oraz remontom. Po blisko 140 latach burzliwej historii budynek tzw. Małej Synagogi stanie się miejscem, w którym opowiedziana zostanie historia osadnictwa żydowskiego na Mazowszu, a żydowska społeczność Płocka w należyty sposób upamiętniona. Dzięki dotacji unijnej zakończyła się długo oczekiwana przebudowa i modernizacja budynku.

HISTORIA W NOWOCZESNYM WYDANIU

Budynek widnieje w rejestrze zabytków dlatego wszystkie prace remontowe przeprowadzono pod nadzorem i we współpracy z miejskimi służbami konserwacji zabytków. W ramach projektu wykonano prace przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, prace ziemne. Wzmocniono fundamenty, dach pokryto dachówką. Dodatkowo przeprowadzono instalacje elektryczne, sanitarne i ogrzewania wraz z rozbudową kotłowni i kanalizacją deszczową. Pomieszczenia muzeum zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia było także wyeksponowanie walorów architektonicznych i kulturowych zabytkowego obiektu Bożnicy oraz utworzenie multimedialnego muzeum.

Muzeum Żydów Mazowieckich będzie miejscem, gdzie za pomocą najnowocześniejszych technik multimedialnych zostanie pokazana historia, kultura, obyczaje, obrzędy religijne Żydów na Ziemiach Polskich, a w szczególności na Mazowszu. Zarówno poetyckość, jak i dosłowność przekazu pozwolą zrozumieć ogrom krzywd wyrządzonych Narodowi Żydowskiemu podczas zagłady.

Widowisko multimedialne zaoferowane przez Muzeum pozwoli zwiedzającym nie tylko cofnąć się w czasie i zobaczyć kulturę, obrzędy religijne, obyczaje, muzykę i kuchnię Narodu Żydowskiego. Dopełnieniem doznań będą zamieszczone w sali głównej emitery zapachu, rozpraszające aromaty związane z prezentowanymi treściami wizualnymi np.: ozon (po burzy), zapach trawy, zapach kuchni, potraw, zapach prochu, wonie kadziła. W centralnej przestrzeni sali głównej zlokalizowany zostanie emiter dymu umożliwiający wyświetlanie na nim obrazu z projektora multimedialnego – postaci ducha rabina, który będzie narratorem widowiska. Dla nowego Muzeum, beneficjent opracował program kulturalny. Patronat nad całym przedsięwzięciem obejmie Muzeum Narodowe w Warszawie. Program kulturalny będzie realizowany w 4 blokach kulturalno-edukacyjnych: widowisko multimedialne, warsztaty, wykłady, koncerty.

Realizacja inwestycji pozwoliła uratować pomnik dziedzictwa kulturowego regionu, jak również stworzyła miejsce integrujące w Płocku społeczność polsko-żydowską z kraju i zagranicy.

Projekt pt. „Adaptacja byłej Bożnicy przy ul. Kwiatka 7 w Płocku na Muzeum Żydów Mazowieckich” został wyłoniony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 6.1 Kultura, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 9 059 470,98 zł, z czego dofinansowanie unijne to 7 700 550,33 zł.

Na Mazowszu w ramach RPO WM już 710 projektów zostało zakończonych. Całkowita wartość tych inwestycji wynosi 3 808 298 282,74 zł, a unijne wsparcie to 2 158 365 812,76 zł. Warto dodać, że dzięki inwestycjom w kulturę, region wprowadzi ponad 250 nowych ofert programowych.

http://rpo.mazovia.pl/content/budowa-muzeum-yd-w-mazowieckich-w-p-ocku-zako-czona